Loader
HRSG 단관교체
HRSG (Half & 단관교체)
GS Power / anyang KOTC Tube SA213-T22 x ¢50.8 x 400Point 2010.04
GS Power / anyang S/H ENG Tube SA213-T22 x ¢50.8 x 100Point 2014.04
Korea Seast-East Power / bundang S/H ENG Tube SA213-T22 x ¢50.8 x 2400Point 2013.10
Posco / Pohang (#13.#14) S/H ENG Tube SA213-T22 x ¢38.1 x 1120Point 2016.04
Posco / Pohang (Finex) S/H ENG Tube SA213-T22 x ¢38.1 x 240Point 2006.05
Posco / Pohang (Finex) HJ tcc Harf 교체 2017.01

- 단관교체

- Harf 교체